Visa skolledarutbildningar.se som: Mobil

Juridik

Juridik
Här hittar du utbildningar som matchar sökningen "Juridik".
Du kan förfina sökresultatet genom att bland annat filtrera på kategori och ort eller sortera listan efter pris eller betyg.
Sökresultat
Visar 1-50 av 76 träffar
Akademiska poängutbildningar vid Lunds universitet
Lunds universitet
   
Rikstäckande
Lund University Commissioned Education, universitetets avdelning för uppdragsutbildning (kompetensutveckling för yrkesverksamma), anpassar kompetensen från Skandinaviens ledande universitet till kvalitetssäkrade uppdragsutbildningar...
Arbetsrätt distansutbildning
Lunds universitet
20 veckor
19 000 SEK
Flera orter (2)
Kursen inleds med en introduktion till rättssystemet, rättskällorna och till den juridiska metoden med inriktning på arbetsrättens juridik. Därefter följer...
Avtalsrätt inom offentlig upphandling
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Inom offentlig upphandling brukar fokus ofta vara på själva upphandlingsreglerna, trots att målet med upphandlingen är att ett avtal ska...
Barnavårdsutredningar av god kvalitet- Utbildningar från JP Infonet
JP Infonet AB
         
(11)
1 dag
 
Stockholm
Barnavårdsutredningar är en uppgift som ställer stora krav på socialtjänsten. Detta gäller såväl kunskap om sociallagstiftningen som kompetens avseende utredningsmetodik,...
Barnkonventionen blir lag - hur gör vi?
Lunds universitet
Skräddarsys
 
Lund
Förbered dig och din organisation för att Barnkonventionen ska bli svensk lag. Vilka förändringar behöver ni genomföra och förankra i...
Dagvattenjuridik
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Hantering av dagvatten är komplex och angår många olika aktörer. Det kan vara kommunala organ som va-huvudmannen, miljö- och hälsa,...
Dataskyddförordningen GDPR ur ett skolperspektiv
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Dataskyddförordningens (GDPR) är en tvingande EU förordning som fick fullt genomslag  den 25 maj 2018. Regeringen har dock bedömt att...
Dataskyddsombudet i praktiken
JP Infonet AB
1 dag
 
Göteborg
EU:s dataskyddsförordning (ofta förkortad GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 och i och med detta kommer flera företag,...
Detaljplaners samspel med miljöbalken
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Kursen innehåller en genomgång av de regler i Plan- och bygglagen som påverkar planprocesser, exploateringsavtal mm med kopplingar till miljöbalken....
Entreprenadrättslig grundkurs med fördjupningsfrågor
JP Infonet AB
2 dagar
 
Stockholm
Vid det komplexa och ofta kostsamma genomförandet av en entreprenad uppstår vanligtvis tolkningsfrågor kring kontrakt och överenskommet standardavtalet (t.ex. AB...
Familjerätten i kommunen
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Familjerätten är ett av kommunens viktigaste ansvarsområden. Området är brett och frågeställningarna kan ibland bli komplicerade. Det är därför nödvändigt...
Fastighetsrättslig grundutbildning
JP Infonet AB
         
(12)
2 dagar
 
Stockholm
Kursen Fastighetsrättslig grundutbildning är en tvådagarskurs som ger dig en bred översikt över fastighetsrätten, som ämne, med fördjupningar i vissa...
Förelägganden, viten och andra sanktioner inom miljörätten
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Förelägganden, viten, miljösanktionsavgifter, företagsböter och straff är alla instrument som enligt miljölagstiftningen kan användas i ingripande syfte. Regleringen kring dessa instrument...
Förskolan och juridiken
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Förskolan har kontinuerligt under en längre tid närmat sig skolan, främst organisatoriskt men även innehållsmässigt. Nu är förskolan en skolform...
Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess, 15hp
Lunds universitet
20 veckor
19 000 SEK
Flera orter (2)
Kurs i förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess som distansutbildning Mycket frihet och all hjälp som behövs för att lyckas med...
Förvaltningsrätt och myndighetsutövning
JP Infonet AB
         
(12)
1 dag
 
Stockholm
Myndighetsutövningen styrs av lagar och förordningar, allt i syfte att få till stånd en opartisk och likriktad utövning av de...
GDPR
JP Infonet AB
 
960 SEK
Distans
Den här kursen är framtagen för dig som vill få djupgående kunskaper om dataskyddsförordningen, vilka ändringar och anpassningar som behöver...
GDPR Bas
JP Infonet AB
 
960 SEK
Distans
Kursen riktar sig till dig som är anställd inom privat och offentlig sektor och ger grundläggande kunskap om vad du...
GDPR i praktiken
JP Infonet AB
 
1 200 SEK
Distans
Arbetar du inom offentlig verksamhet och vill lära dig mer om hur GDPR fungerar i praktiken? Hur ska du hantera...
GDPR i praktiken
JP Infonet AB
 
960 SEK
Distans
Arbetar du inom offentlig verksamhet och vill lära dig mer om hur GDPR fungerar i praktiken? Hur ska du hantera...
Godkännande och tillsyn av fristående förskolor
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Under denna heldagskurs gör vi en grundlig genomgång av regelverket kring godkännande och tillsyn av fristående förskolor och annan pedagogisk verksamhet....
Gymnasieskolan - rättslig reglering och aktuella frågor
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Gymnasieskolan är en frivillig skolform där regelverket till stora delar skiljer sig åt från vad som gäller grundskolan och andra...
Gör rätt i en lantmäteriförrättning
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Lantmäteriförrättningar förekommer alla miljöer men oberoende av förutsättningarna är det samma grundläggande regler som tillämpas, regler som styr myndighetens prövning...
Hälso- och sjukvårdsrättslig översiktskurs för vårdpersonal
JP Infonet AB
2 dagar
 
Malmö
Hälso- och sjukvårdslagen föreskriver att vårdverksamhet ska bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls vilket medför att höga...
JP Webbkurs - Skola
JP Infonet AB
   
Distans
I den här uppdateringskursen kan ni på ett snabbt och enkelt sätt förse hela er verksamhet med grundläggande information gällande...
JP Webbkurs - Social
JP Infonet AB
   
Distans
I den här uppdateringskursen kan ni på ett snabbt och enkelt sätt förse hela er verksamhet med grundläggande information gällande...
Juridik för inspektörer inom kommunal verksamhet
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Det arbete en inspektör utför inom den kommunala verksamheten kräver god kunskap och kontinuerlig uppdatering. Särskilt då det ofta rör...
Juridik för lärare på gymnasiet, 90hp (1-90hp), grundnivå
Lunds universitet
4 terminer
 
Distans
Kursens 90 hp i juridik är specialanpassade för lärare som undervisar på gymnasiet och ger ämnesbehörighet. Kursen ges på 100%...
Juridik för politiker
JP Infonet AB
 
2 160 SEK
Distans
Är du förtroendevald politiker? Vill du få stenkoll på juridiken du behöver förehålla dig till i ditt arbete? Då har...
Juridisk introduktionskurs, distansutbildning
Lunds universitet
20 veckor
19 000 SEK
Distans
Kursen avser ge kunskap om den svenska rättsordningens uppbyggnad. Grundläggande regler och begrepp inom centrala delar av rättsordningen introduceras. Vidare...
Juridisk översiktskurs för verksamma inom socialtjänsten
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Socialtjänstens breda verksamhetsområde regleras genom många olika lagar, föreskrifter och allmänna råd. Föreläsarna går igenom några centrala bestämmelser i bl.a....
Kommunal avtalssamverkan
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Kommuner, landsting och regioner samarbetar i stor utsträckning både med varandra och med privata aktörer. Många gånger sker samarbetet i...
Kommunala aktiebolag
JP Infonet AB
         
(3)
1 dag
 
Stockholm
Kursen Kommunala aktiebolag innehåller en gedigen genomgång av kommunala aktiebolag i gränslandet mellan allmän förvaltningsrätt och civilrätten. Innehållet riktar sig till tjänstemän...
Kommunen och juridiken
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Kursen är uppdatera med ny förvaltningslag, kommunallag mm. Den som arbetar i en kommun måste ha god kunskap om kommunens...
Lex Sarah och systematiskt kvalitetsarbete
JP Infonet AB
0,5 dagar
 
Stockholm
Reglerna i lex Sarah finner vi i Socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, (LSS). Reglerna gäller...
Lokalhyresjuridik
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Hyreslagen i Jordabalkens 12 kapitel är en skyddslagstiftning som främst ger skydd till hyresgästen men även i viss mån till...
LSS- en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade är en rättighetslag som ställer stora krav på en rättssäker handläggning. Inspektionen...
LVU i praktiken
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
LVU som tvångsinstrument ställer höga krav på snabb handläggning och korrekta ställningstaganden. Många frågeställningar handlar om ställningstaganden inför beslut om...
Markanvisningsavtal – legala ramar, villkor och praktisk hantering
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Många kommuner äger betydande markområden, ofta centralt belägna, vilka de fritt disponerar över. Vid större exploateringar är det dock vanligt...
Miljörättens grunder och regleringar
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Miljörättens utveckling är både snabb och expansiv. Detta gäller såväl i Sverige som inom EU. Allt fler har miljörätten som...
Missbruksutredning och insatser med särskilt fokus på LVM
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Socialnämnderna har det yttersta ansvaret för att personer med missbruks- eller beroendeproblematik får hjälp att komma ifrån missbruk och beroende....
Myndighetskritik, viten och skadeståndsanspråk mot skolor – de goda och de varnande exemplen
JP Infonet AB
0,5 dagar
 
Stockholm
För få insatser för att mobbning ska upphöra, för lite gjordes för att få en hemmasittare till skolan, kontakten med...
Ny förvaltningslag och andra juridiska krav på en rättssäker förvaltning
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
I denna utbildning får ni av vår expert i offentlig rätt Natalie Glotz Stade en genomgång av den nya förvaltningslagen...
Ny lag om bostadsanpassning – bidrag eller stöd?
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Den 1 juli 2018 trädde en ny lag om bostadsanpassningsbidrag i kraft. Lagen innehåller dels helt nya regler, dels regler...
Offentlig upphandling – en grundkurs
JP Infonet AB
2 dagar
 
Stockholm
Sedan den 1 januari 2017 regleras den offentliga upphandlingen i Sverige av inte mindre än fyra lagar, varav lagen (2016:1145)...
Offentlig upphandling – möjligheterna till miljö-, sociala- eller arbetsrättsliga hänsyn
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Bestämmelserna om CSR (Corporate Social Responsibility), eller miljö-, sociala- och arbetsrättsliga hänsyn, i offentlig upphandling har utvecklats alltsedan Sverige fick...
Offentlig upphandling och hyresavtal
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
En av de mer komplexa frågeställningarna inom rättsområdet offentlig upphandling är; - När ska en överenskommelse som syftar till ett...
Offentlighet och sekretess för socialtjänsten
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Alla som arbetar inom socialtjänsten konfronteras med frågor kring offentlighet och sekretess samt hantering av de personuppgifter som behandlas. Det...
Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Offentlig öppenhet har varit regel i Sverige sedan 1700-talet och dagens offentlighetsprincip är fastslagen i grundlag. För den enskilde tjänstemannen...
Plan - och bygglagen - en grundkurs med praktiska exempel
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Kursen Plan- och bygglagen - en grundkurs med praktiska exempel inleds med en allmän orientering av PBL, samt en orientering av...
Visar 1-50 av 76 träffar
12
Visa nästa 26 kurser

Hitta en utbildning du är intresserad av


Gör intresseanmälningar


Du blir kontaktad och får mer information av arrangören